AKTIVITY A PROJEKTY

VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY A JEJICH ŘÍZENÍ

Od května 2020 jsme společně s Technologickým centrem AV ČR spoluřešiteli projektu s názvem Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (INFRAM), který byl podpořen ve 3. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury ČR.

KONFERENCE SCI PO / VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VVI

Od roku 2018 společně s partnery -  společností alevia, think-tankem IDEA CERGE EI, Technologickým centrem AV ČR a Centrem pro sociální a ekonomické strategie - pořádáme každoročně na podzim konferenci se zaměřením na různé aspekty vědní politky. 

CUBBCE KONFERENCE

V letech 2016, 2017 a 2019 se v Budapešti konala konference o spolupráci mezi vysokými školami a businessem ve střední Evropě (Conference on University and Business Cooperation in Central Europe, CUBCCE). Aleš Vlk se za TERI pravidelně účastní, aby prezentoval situaci v České republice.

HEREL PROJEKT

Začátkem roku 2017 zadala Evropská komise externí studii s názvem Promoting the Relevance of Higher Education: Trends, Approaches and Policy levers. Cílem tohoto výzkumu, prováděného týmem Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Univerzitě v Twente, bylo prozkoumat podobu a účinky různých vládních a sektorových politik určených ke zlepšení relevance vysokoškolského vzdělávání. 

TERI provedl v České republice případovou studii založenou na expertních názorech aktérů zapojených do navrhování, implementace a analýzy politik a postupů zaměřených na zvýšení relevance vysokoškolského vzdělávání. 

STUDIE HEDOCE

TERI v rámci celoevropské studie o úspěšnosti a dokončování vysokoškolského studia (HEDOCE) realizoval na konci roku 2014 případovou studii České republiky. Studii HEDOCE pro Evropskou komisi prováděly Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) a Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Hlavními výstupy byly: 

  • Srovnávací přehled zemí o hlavních politikách a opatřeních týkajících se snížení míry předčasného ukončování vysokoškolského studia v každé z 36 participujících zemí;
  • Osm národních případových studií analyzujících vztah mezi zavedenými vnitrostátními politikami, opatřeními a výkonem systému.

Případová studie České republiky zahrnovala desk research (různé dokumenty na národní i institucionální úrovni), expertní rozhovory a focusní skupiny s různými zúčastněnými stranami. Na národní úrovni byli osloveni aktéři z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akreditační komise, Rady vysokých škol a její studentské komory, České konference rektorů, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vybraní odborníci z oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Dále byly provedeny případové studie na dvou českých veřejných univerzitách. Byly realizovány expertní rozhovory a focusní skupiny s vedením univerzit a fakultami, studentskými spolky, učiteli a studenty. Obě vybrané instituce jsou středně velké (10 000 až 25 000 studentů) skládající se z vícero fakult, které nabízejí studijní programy v mnoha oborech. Jedna z nich se nachází v Praze a druhá v menším městě.

CEHEC

TERI je členem projektu Central European Higher Education Conference (CEHEC) společně s dalšími partnery ze střední Evropy.

První akcí projektu CEHEC byla konference o hlavních výzvách pro univerzity ve střední a východní Evropě, která se konala v Budapešti ve dnech 28. a 29. ledna 2015. Konferenci pořádalo Centrum mezinárodních studií vysokoškolského vzdělávání (CIHES) na Korvínově univerzitě v Budapešti ve spolupráci se Středoevropskou univerzitou (CEU). 

Členové týmu TERI se konferencí aktivně účastní a přednášejí příspěvky.

VĚDAVÝZKUM.CZ

TERI je strategickým partnerem portálu Vědavýzkum.cz, který sleduje vývoj ve vědě, výzkumu, vývoji a inovacích. Členové TERI pravidelně publikují své blogy a články na portálu jako součást svých publikačních aktivit.