INFRAM

Výzkumné infrastruktury a jejich řízení

VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY A JEJICH ŘÍZENÍ (INFRAM)

Hlavním cílem projektu je vytvořit kvalifikované podklady pro efektivní řízení výzkumných infrastruktur na institucionální a národní úrovni. Dílčím cílem je identifikovat faktory strategického řízení výzkumných infrastruktur, které jsou ze strany řídicích a vedoucích pracovníků výzkumných infrastruktur a osob zodpovědných za řízení na národní úrovni považovány za zásadní. Poté budou navrženy nástroje, které pomohou zlepšit řízení na institucionální a národní úrovni. Tyto nástroje budou pilotně ověřeny ve spolupráci s aplikačními garanty zastupujícími institucionální úroveň řízení výzkumných infrastruktur.

Projekt bude realizován s využitím především participativních výzkumných metod, zejména hloubkových rozhovorů a facilitovaných workshopů. Tyto metody typické pro společenské vědy naplní záměr propojení výzkumu technického a netechnického charakteru, protože převážná většina výzkumných infrastruktur z české cestovní mapy je zaměřena na výzkum v oboru technických a přírodních věd.

Pomocí rešerše existujících zahraničních příkladů, například Nizozemsko, Dánsko, Rakousko, tedy zemí srovnatelné velikosti, i když výrazně vyšší intenzity podpory výzkumu a vývoje, budou identifikovány klíčové faktory řízení výzkumných infrastruktur na úrovni institucí. Dále budou identifikovány metodologie řízení výzkumných infrastruktur na národní úrovni.

Strukturované hloubkové rozhovory a facilitované interní workshopy se zástupci aplikačních garantů budou zaměřeny na hledání silných a slabých stránek řízení, a to jak ze strany institucí, tak i ze strany národního garanta, tedy MŠMT. Kombinací obou přístupů, tedy dobré zahraniční praxe a zkušeností českých řídících pracovníků budou vytipovány nejdůležitější faktory řízení výzkumných infrastruktur vyžadující úpravy anebo rozšíření stávajících postupů.

Rozhovory se zástupci aktérů VVI (RVVI, MŠMT, případně ČKR, AVČR), kterým bude předcházet jejich seznámení s dosavadními výsledky mezinárodního srovnání a souhrnu nejdůležitějších oblastí řízení VI vyžadujících úpravy, budou zaměřeny na hledání případných potřebných úprav legislativy; to by měla podpořit i právní analýza výzkumných infrastruktur.

Projekt Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (INFRAM) je podpořen ve 3. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury ČR.Závěrečná konference projektu s názvem SCI-PO 2022: Výzkumné infrastruktury a jejich role v systému výzkumu, vývoje a inovací České republiky se uskuteční 18. 10. 2022 v aule Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Podrobnosti a registrační formulář najdete zde


VYBRANÉ AKTIVITY A VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt INFRAM byl prezentován na odpolední části konference SCIPO 2020, která se konala on-line dne 1. 10. 2020.  Zástupci projektu se účastnili také konfernce SCIPO 2021 dne 30. 9. 2021. Sborníky z konferencí si můžete stáhnout níže.