TERTIARY EDUCATION & RESEARCH INSTITUTE

NAŠE POSLÁNÍ

Základním posláním TERI je provádět nezávislý výzkum, poskytovat vzdělávání a šířit znalosti v následujících oblastech: vysokoškolská vzdělávací politika, vědní politika, politika výzkumu, vývoje a inovací, transfer znalostí a technologií a komunikace vědy. 

VÝZKUMNÉ OBLASTI

V oblasti vysokého školství patří mezi nejdůležitější výzkumná témata Boloňský proces, transformace a diverzifikace systému, kvalifikační rámec, neúspěšnost studia a význam vysokoškolského vzdělávání. V oblasti vědní politiky se TERI zaměřuje zejména na právní rámec výzkumu a vývoje, veřejnou podporu, komercializaci,  transfer výsledků výzkumu a vývoje a komunikaci vědy.
 

OSTATNÍ SLUŽBY

TERI kromě své základní výzkumné činnosti nabízí expertní a vzdělávací služby prostřednictvím týmu odborníků v oblastech našeho výzkumného zájmu.